Uluslararası Gözetim Şirketleri

Son Güncellenme Tarihi: 18.10.2021 |

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, “Uluslararası Gözetim Şirketleri” hakkında bir yazı yayımladı.

Uluslararası Gözetim Şirketleri

Yazıda, 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/24 sayılı “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ’de, uluslararası gözetim şirketlerinin (UGŞ) faaliyet ve sorumluluk alanları ile yükümlülüklerinin de düzenlendiği anımsatıldı. Bu çerçevede son zamanlarda özellikle Tebliğin 8’inci ve 13’üncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Bölge Müdürlükleri tarafından Genel Müdürlüğe bazı tereddütler iletildiği belirtildi. Söz konusu maddelere açıklık getirilmesi amacıyla değerlendirmeler sunuldu:

Tebliğin 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “B tipi uluslararası gözetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetlerinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlıklardan birine sahip olan uzman personel tarafından yürütülmesi esastır. Ancak, gözetim faaliyetini yürütecek B tipi uluslararası gözetim şirketi personelinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlığa sahip olmamakla birlikte, yürütülecek gözetim faaliyetinin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve deneyime sahip olduğunun şirketi temsile ve ilzama yetkili kişi tarafından onaylanması halinde, gözetim faaliyeti bu personel tarafından yürütülebilir. Aksi durumun ispatı halinde 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uygulanır.” hükmü yer aldığı aktarıldı.

Tebliğin 5’inci maddesinde talep edilen başvuru belgeleri arasında, “Gözetim faaliyetini yürütecek uzman personelin istihdam edildiğini kanıtlayan hizmet sözleşmesi veya işe giriş bildirgesi” sayıldığı, bu çerçevede gözetim faaliyetinin yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlıklardan birine sahip olan uzman personel tarafından yürütülmesi gerektiği bildirildi. Yukarıda yer alan 8’inci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün ise istisna niteliğinde bir hüküm olduğu değerlendirildi. Söz konusu istisna hükmü, yürütülecek gözetim faaliyetine ilişkin yetkili uzman personel istihdamı zorunluluğunu bertaraf etmediği, gözetim faaliyetinin, yetkilendirme listesinde belirtilen uzmanlığa sahip personelin olmadığı durumlarda, iş akışının aksamaması için gerekli uzmanlık bilgisi ve deneyime sahip olan diğer personel tarafından yürütülebilmesi amacıyla getirilmiş bir tedbir niteliğinde olduğu vurgulandı.

Söz konusu hükme dayanarak yetkilendirme listesinde yer alan uzmanlıklara sahip olmayan kişilerin, şirketi temsile ve ilzama yetkili kişinin onayıyla UGŞ’lerde gözetim faaliyeti yürütebilmesinin ancak, bu kişilerin faaliyetin gerektirdiği uzmanlık bilgisi ve deneyime sahip olduğunun Bölge Müdürlüğüne sunulacak eğitim, kurs sertifikası vb. belgelerle desteklenmesi halinde mümkün olabileceği ifade edildi.

Tebliğin 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise “A tipi uluslararası gözetim şirketlerinin, akreditasyon belgelerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir ay içinde, şirket veya kuruluşun merkezinin yerleşik olduğu ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri zorunludur.” hükmü yer aldığı anımsatıldı.

Gerek Bölge Müdürlüklerinin resmi yazılarında gerekse sektör temsilcileri tarafından iletilen sorunlar arasında, TÜRKAK'ın yenilenen akreditasyon sertifikalarının asıllarını şirketlere ulaştırmasının uzun zaman aldığı, bu çerçevede şirketlerin anılan Tebliğ hükmündeki ibraz yükümlülüğünü, sertifikada değişikliğin meydana geldiği tarihten sonraki bir ay içerisinde yerine getirmelerinin mümkün olmadığı şeklinde değerlendirdikleri ifade edildi.

Akreditasyon sertifikalarında meydana gelen değişiklikleri "ibraz" için sertifikanın aslına veya noter onaylı örneğine ihtiyaç bulunmadığı; sertifikaların güncel haline TÜRKAK internet sayfasından ulaşmanın mümkün olduğu, bu çerçevede, A tipi UGŞ’lerin akreditasyon sertifikalarında meydana gelen değişiklikleri, TÜRKAK’ın internet sitesinde yer alan sertifikaları vasıtasıyla bir ay içerisinde resmi yazı ile Bölge Müdürlüklerine ibraz edilebilecekleri; değişiklikleri içeren yeni belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin Bölge Müdürlüklerine daha sonra iletilmesinin mümkün olduğu değerlendirildi.

Bu çerçevede;
- 2015/24 sayılı Tebliğin 8'inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yürütülen gözetim faaliyetlerinin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde ele alınması ve

- A tipi UGŞ’lerin akreditasyon belgelerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin “ibraz”ın TÜRKAK internet sitesinde yer alan sertifikanın yazı ile Bölge Müdürlüğüne bildirimi yoluyla yapılabileceği hususunun, Bölge Müdürlükleri görev alanında faaliyet gösteren A tipi UGŞ’lere iletilmesi gerektiği bildirildi.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Dış Ticaret Haberleri