Tasfiye Nedir? Kaç Çeşit Tasfiye Vardır?

Son Güncellenme Tarihi: 1.04.2022 |

Tasfiye Nedir? Kaç Çeşit Tasfiye Vardır?

Tasfiye Nedir? Kaç Çeşit Tasfiye Vardır?

Tasfiye sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Genel olarak çalışma hayatında kullandığımız bir kelimedir. Ticari terim olarak ise tasfiye; bir ticaret kuruluşunun batması, kapanması gibi nedenlerle hesapların kesilerek ortada kalan maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır.

Gümrük terminolojisinde tasfiye ise gümrük idarelerinde kanuni bekleme süresi dolmuş olan veya eşyanın fiziki yapısından kaynaklı nedenler kullanılamayacak olması nedeniyle veya bir yargı kararı sonucu gerçekleştirilmesi gereken kamulaştırma veya imha söz konusu olduğu durumda tasfiye kavramından bahsedilebilir. Tasfiyelik duruma gelen eşyaların, Gümrük Kanunu’nda belirlenen tasfiye yöntemlerinden biri kullanılarak tasfiye edilmesi gerekir.

Kanuni Bekleme Süreleri

İthal veya transit edilmek amacıyla ülkemize deniz yolu ile gelen eşyaların gümrük idaresi tarafından eşya konulmasına izin verilen yerlerde bekleme süresi 45 gündür. Söz konusu eşyaların 45 gün içinde ithalat veya transit işlemlerinin tamamlanmaması durumunda eşya tasfiye edilecek eşya statüsüne gelmiş demektir.

Yine ülkemize İthal veya transit edilmek amacıyla, Karayolu, Demiryolu, Havayolu ile gelen eşyaların gümrük idaresi tarafından eşya konulmasına izin verilen yerlerde bekleme süresi 20 gündür. Verilen 20 günlük süre içerisinde eşyaların ithalat veya transit işlemleri tamamlanmaması durumunda eşya tasfiye edilecek eşya statüsüne gelmektedir.

Gümrük antrepolarına bulunan eşyalar için gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tayin edilmesine ilişkin beyannamenin tescilinden sonra otuz gün içinde gümrük işlemleri tamamlanmayan eşyaların tasfiye edilmesi gerekir..

Yolcu beraberinde getirilen gümrüğe tabi eşyalar gümrük beyannamesi verilene kadar gümrük ambarlarına konulmaktadır. Yolcu ambarında yolcuya ait eşyanın bekleme süresi 3 aydır. 3 ay içinde herhangi bir işlem yapılmaması durumda eşya tasfiyelik eşya statüsünü alır.


Yargı Kararına Göre Tasfiye

Gümrük idaresince gümrük işlemleri durdurulan veya alıkonulan eşya yetkili mahkemece alınan karar doğrultusunda imha veya asli nitelikleri değiştirilerek tasfiye edilmesi gerekir.

Tahlil Fazlası Ürünler

Tahlile tabi ürünlerin gümrük laboratuvarında yapılan tahlillerden sona arta kalan numuneler, tahlil sonuçlarının ilgilisine bildirilmesinden sonra bir ay içinde alınmayan numuneler, tasfiye edilir.

Antrepoda Fazla Çıkan Eşya

Antrepolarda veya gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerlerde yapılan sayım sonucunda fazla çıkan eşya tasfiye edilir.

Bozulabilecek Eşya

Kanuni bekleme süreleri bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çabuk bozulma ve telef olma tehlikesi bulunan veya saklanması masraflı ve külfetli olan eşya tasfiye edilir.

Yukarıda yazılı nedenlerden kaynaklı tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın yerinde bulunamaması halinde, ithal eşyasının CIF, ihraç eşyasının FOB bedeli ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.

Tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit ve tahakkuk belgeleri (tasfiyelik hale geldiği belirlenen eşya için gümrük idaresinin düzenlemiş olduğu belge ) otuz gün içinde tasfiye idaresine sunulması gerekir. Tasfiye idaresi, tasfiyeye konu eşyayı otuz gün içinde teslim almakla mükelleftir.


TASFİYE YÖNTEMLERİ

Tasfiye işlemine tabi tutulacak ürünler;

a)      İhale yoluyla satış suretiyle

b)     Yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle

c)      Perakende satılmak suretiyle

d)     Kamu kuruluşları ile özel kanunla kurulmuş vakıf ve derneklere tahsis edilmek suretiyle

e)      İmha suretiyle

f)       Özel yolla

yöntemlerden biri ile tasfiye işlemine tabi tutulmaktadır.

Tasfiyeden Önce Son Çıkış

İhale yolu ile satış suretiyle ihaleye çıkarılacak ve perakende olarak satılacak eşyanın, ihale ilanının yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar, gümrük idaresine başvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulması veya gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.


İthali Yasak Eşyanın Tasfiyesi

İthali yasak veya kısıtlamaya tabi olması nedeniyle, yeniden ihraç amaçlı satış suretiyle tasfiyesi yapılacak eşyanın, ihale ilanın yayımlandığı veya perakende satış kararının alındığı tarihe kadar gümrük idaresine başvurularak gümrük bölgesi dışına yeniden ihracı istenebilir.

Yukarıda belirtilen son iki paragrafta yazılı taleplerin kabul edilmesi, söz konusu eşyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1’inin ödenmesine bağlıdır.

Tespit ve Tahakkuk belgesi düzenlenmiş olan eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulmasına yönelik başvuru tarihi itibari ile eşyanın satışı gerçekleşmemiş ise tespit ve tahakkuk belgesinde belirtilen döviz cinsinden CIF değerinin %10’nun on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşyanın sahibine tebliğ edilir.

Tebliğ edilen CIF değerin %1 ve %10’nun ödenmesi ancak belirlenen süre içinde eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanamaması halinde eşya hak sahibinin başvurusu üzerine CIF değerinin % 3 ünün on gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya hak sahibine tebliğ edilir. Ödemenin yapılmasına istinaden eşya hak sahibine teslim edilir.

Ferhat Baykuş

https://sahingumruk.com/

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük ve Dış Ticaret Kavramları