Stajyerlerin Durumu Açısından 6 Seri Nolu Tebliğin (YGM Tebliği) Değerlendirilmesi

Son Güncellenme Tarihi: 16.04.2017 |

Stajyerlerin Durumu Açısından 6 Seri Nolu Tebliğin (YGM Tebliği) Değerlendirilmesi

Stajyerlerin Durumu Açısından 6 Seri Nolu Tebliğin (YGM Tebliği) Değerlendirilmesi
I. GİRİŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Sisteminin daha etkin ve daha verimli
işlemesini sağlamayı amaçlayan 6 seri nolu Gümrük Genel Tebliği geçen haftalarda
yayımlandı. Söz konusu tebliğin, 26. Maddesi muvacehesince 5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)
(Seri No:2) yürürlükten kaldırıldı. Diğer yönden yeni getirilen düzenlemelere uyum sağlamak
maksadıyla mevcut durumun 31.12.2016 tarihine kadar devam edeceğine ilişkin geçici
maddeler eklenmiş olsa da geçiş döneminin sıkıntılı olacağı anlaşılıyor. Zira tüm Sözleşmeler,
yetki belgeleri, şirketlerin ortaklık yapısı, çalışanlarla yapılan iş akitleri, YGM olma koşulları,
faaliyet Bölgesi, raporların elektronik ortamda e-imza ile sunulması, 65 yaş sınırı, tespit
işlemiyle ilgili mühür ve kaşelerin kimler tarafından kullanılacağı gibi bir çok hususu içeren
yeni düzenlemeler sistemin yeni baştan dizayn edilmesi anlamına geliyor. Yaşanacak
mağduriyetleri bir tarafa bıraksak bile, antrepoların bulunduğu bölge müdürlüklerine
bağlanma, buna dair personel yenilemesi, ortaklık yapısının değiştirilmesi, noter süreci, yetki
belgesinin yenilenmesi gibi prosedürlerin ülkemizin içerisinden geçtiği olağanüstü hal şartları
da göz önünde bulundurulduğunda verilen sürenin yıl sonuna kadar yetişmeyeceği ön
görülüyor. Ayrıca Öğrenim & tahsil durumu, 65 yaş sınırı, Faaliyet Bölgesi, Ortaklık yapısı
ve Stajyerlerin durumu bakımından mağduriyetlerin yaşanacağı anlaşılıyor. Saydığımız
mağduriyetlerden biri olan “Öğrenim Şartı” meselesini, kazanılmış haklar zaviyesinden
anlattığımız makalemiz yayımlanmıştı. Bu makalemizde ise projeksiyonlarımızı, Stajyerlerin
durumuna çevirmeye gayret edeceğiz.

II. STAJYERLER
Bilindiği üzere, YGM yanında istihdam edilecek stajyerlerin evsafı kanunla
belirlenmiştir. 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 227 nci Maddesinde hüküm altına alındığı üzere
stajyerler ancak ve ancak, Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu
yönetimi, siyasal bilgiler ve endüstri mühendisliği dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek
okullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yüksek öğretim
kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun kişiler ile ön lisans eğitimi veren gümrük, dış
ticaret ve Avrupa Birliği konularında uzmanlık programı olan meslek yüksek okullarından
mezun olan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler, Bakanlığın belirlediği kriterlere göre işe
alınmış, dolayısıyla meslekte yükselmeyi hedefleyen genç ve eğitimli kişilerdir. Yeni
düzenlemede bu kişilerin çalışmasının önünde engel bulunmamakla birlikte kaşe ve mühür
kullanım haklarının ellerinden alınmaları ve mali külfet münasebetiyle dolaylı olarak sistemin
dışına itilecekleri vakıadır. İşsiz kalan bu gençler, O alandaki pratik bilgilerinin azlığı
sebebiyle dolaylı temsilci sıfatıyla iş yürüten Gümrük Müşavirlik şirketlerince de tercih
edilmeyeceği için hem işsizler kervanına katılacak, hem staj süreleri inkıtaa uğrayacak hem de
hali hazırda çalıştıkları şirketlerdeki özlük haklarını kaybedeceklerdir. Bu da maalesef hak
mahrumiyeti sonucunu doğuracaktır.

Yapılan düzenlemelerin stajyerler açısından hak kaybına neden olmaması için,
açılacak ilk Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının sonucuna kadar, mevcut haklarının
korunması yönünde ayrıca bir süre verilmesinin adalet ilkesine daha muvafık düşeceği
tasavvur edilmektedir. Böylelikle hem YGM sistemini hiç bilmeyen Gümrük Müşavir
Yardımcılarını çalıştırmanın getireceği sorunlar aşılmış olacak, hem stajyerlerin
uygulamadaki bilgilerinden maksimum seviyede istifade edilerek, meslekte yükselmeleri
sağlanmış olacak; hem de bakanlığın bu sistemden beklediği maksimum faydaya olumlu
yönde hizmet edilmiş olacaktır.

Maliyetlerin kıyaslanması bakımından da pratik bilgiye haiz stajyerlerin sistem
içerisinde tutulmasının önemli olduğu realitedir. Antrepolarda sadece Gümrük Müşavir
Yardımcılarının çalıştırılması zorunluluğu, maaşlar, özlük hakları ve SGK gibi unsurlar
düşünüldüğünde hali hazırdaki asgari ücret tarifelerinin anlamsız hale geleceği gibi çalışma
barışının da bozulacağı aşikardır. Hem çalışan hem de iş verenin istemi dışında vuku bulacak
tazminatlar hususu da ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir husustur.

II. SONUÇ
Stajyerler, 6 seri nolu yeni YGM tebliğinin 20.maddesinde Gümrük Müşavir
Yardımcılarıyla birlikte zikredilmekle birlikte; Gümrük Müşavir Yardımcıları için görev
tanımlaması yapılmış ancak stajyerler için her hangi bir görev tanımı getirilmemiştir. Buna
mukabil aynı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğinde ise staj sürelerine atıf
yapılırken, Yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince özel ve genel antrepo eşya giriş ve çıkış
işlemlerinin tespitiyl

Nitelikleri bakanlığın bizatihi kendisinin belirlediği ve her biri birer Gümrük Müşavir
Yardımcısı namzeti olan stajyerleri, sistem dışına itmek suretiyle, işsizler kervanına katmak
yerine; hali hazırdaki görev ve müteselsil sorumluklarını tahkim ederek sistemin içerisinde
tutmanın saha hakimiyeti ve pratik bilgi potansiyelinin heba edilmemesi bakımından sektörün
ruhuna uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Etiketler
Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları