Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyada TAREKS Beyanı

Son Güncellenme Tarihi: 13.05.2022 |

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı 2020/25 Sayılı Genelgesi Hakkında” yayımladığı yazısına, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından cevabi yazı yayımlandı.

Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşyada TAREKS Beyanı

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü muhatap “Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı 2020/25 Sayılı Genelgesi Hakkında” bir yazı yayımlandı.

Yazıda, Gümrük Müşavir Derneklerinin 9 Kasım 2020 tarihli ortak yazısına atıfla; Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 2020/25 sayılı Genelge ile "7.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/1 5481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın (Bundan sonra Karar olarak adlandırılacaktır) Beşinci Kısım hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.” denildiği, daha önce Gümrük Müşavirlerinin iş ve faaliyet alanında bulunan şimdi ise Bakanlıkça yetkilendirilmiş Posta İdaresi veya Operatör Hızlı Kargo Firmalarına verilen bir takım avantajlı uygulamaların nasıl yürütülmesi konularına açıklamalar yapılmıştır denilerek, üyelerden gelen vaki taleplerin değerlendirilmesinde mezkur Genelge hükümleri incelendiğinde bazı verilen yetkilerin ve uygulamaların ilerde sorun yaratacağı bu nedenle önlem alınmasının gerektiği, Genelgenin 1’ inci maddesi (a) bendinde "Doküman” olarak belirtilen eşyalar için hiçbir miktar ve kıymet kısıtlamasına yer verilmediği aktarıldı. Yine 1’inci maddenin (ç) bendinde bahsedilen "Numunelik Eşya ve Modeller” ile 5 inci maddesinde yer alan "Numunelik Eşya ve Modeller” ile "İnceleme Analiz veya Test Amaçlı Eşya” için miktar ve kıymet kısıtlaması belirtilmeden gümrük vergilerinden muaf olarak verilebileceği ifade edildi.

Ayrıca, Genelgenin 7 inci maddesinde sarı hatta işlem gören taşıma senedi kapsamı eşyanın geçici depolama yerine alınmaksızın ihracat işleminin gerçekleştirilebileceği, ihracat eşyası için muafiyet kodu ile beyan yapılacağı bu durumda eşya kodu alanına GTİP girilme zorunluluğunu kaldırıldığı, bazı durumlarda, hızlı kargo firmalarınca eşyanın gümrük işlemleri için firmalardan vekaletname alınmaksızın işlemlerin tamamlandığı, söz konusu kararda belirtilen eşyalardan farklı cinste veya miktarlarda eşya olmasına rağmen hızlı kargo yoluyla eşyanın firmaların adresine teslim edildiği, Hızlı Kargo taşımacılığı kapsamında getirilen eşyaların belgeler üzerinde kıymet ve miktar itibariyle adrese teslim edilecek şekilde çok düşük kıymet ve miktar olarak beyan edildiği, İthali lisansa, izne ve kısıtlamaya tabi eşyaların hiçbir denetime tabi olmadan yurda girişinin yapıldığı durumlarda ise, İnsan, Hayvan ve Çevre sağlığı açısından da çok büyük riskler oluşturacağı belirtildiği ifade edildi.

Anılan Genelgenin yapılan değerlendirmeler ışığında risk taşıdığı, tespit edilen ilgili maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi ve Posta ve Hızlı Kargo taşımacılığı kapsamında getirilen eşyaların daha sık denetlenmesi gerektiği, ülke ve yerli, milli bilgi ve sermaye birikimine sahip olan Gümrük Müşavirleri açısından çok önemli olduğu ve yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu değerlendirildi.

Yazıda son olarak konunun Gümrük Müşavir Dernekleri Ortak Yazısı özelinde tekraren değerlendirilmesi talep edildi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, “2009/15481 Sayılı Karar Beşinci Kısım Hükümleri Kapsamında TAREKS Uygulaması” konulu cevabi yazı yayımladı.

Yazıda, Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) nin 2021/26 sayılı Tebliğ ile değişik 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmayacağı, ithalat işlemlerinin 10 uncu maddeye göre sonuçlandırılacağı,

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinde de, 2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısmında belirtilen eşyanın ithalatında 24180099118115014436524 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedileceğinin hüküm altına alındığı anımsatıldı.

2009/15481 sayılı Kararın Beşinci Kısım hükümleri ile, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak hallerin düzenlendiği, 62 nci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkralarında tek ve maktu vergi uygulamasının gösterildiği iletildi.

Aynı Kararın 126 ncı maddesinde ise, Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar ile posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılacak eşyaya yer verildiği,

Buna göre, 126 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde basitleştirilmiş gümrük beyannamesi, (b) bendinde de normal usulde detaylı beyan verilmesine ilişkin yetki düzenlendiği aktarıldı.

Diğer taraftan, 22/4/2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasında, "Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında, aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilir. Beş taşıma senedi sayısının asılması durumunda, asan miktarın bir sonraki ava devredilerek basitleştirilmiş gümrük beyannamesine konu edilmesine izin verilmez ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında işlem tesis edilir.” hükmünün amir olduğu belirtildi.

Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmünün uygulandığı, bu çerçevede Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında normal usulde beyan edilecek eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmünün uygulanmayacağı vurgulandı.

Bu itibarla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir ay içerisinde aynı kişi adına beş taşıma senedini aşan miktarda eşya gelmesi durumunda, aşan miktar basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan edilemeyeceği ve Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü kapsamında operatör firmaca normal usulde detaylı beyana konu edileceğinin altı çizildi.

Söz konusu eşya için Kararın 112 nci maddesi hükmü uygulanmayacağından, bu durumda Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18)'in 6/3 ve 10/3 maddelerinin hükümlerinin de uygulanamayacağı(menfi), ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olacağı bildirildi.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler