Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu olarak elde ettiğimiz/edeceğimiz yada Gümrük TV ile paylaştığınız şahsınıza ait bilgilerin (kişisel veri), Kanunda öngörülen şekillerde Gümrük TV tarafından işleneceğini, bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması da dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlem için KVKK madde 10’da belirtilen kapsamda aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmaktayız.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Veri sorumlusu olarak elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıda anlatıldığı şekilde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın öngördüğü şekilde 3. Kişilere açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve ‘KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir.

Amaç ve Hukuki Sebep;

 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz;

Kişisel verileriniz;

 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve ilgili resmi makamların öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Gümrük TV’den talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve taraf olunan sözleşmenin gereği satın alınan ürün ve hizmetleri yerine getirebilmek.

Gümrük TV, Ad, soyad, yaş, mesleki tecrübe, ikamet bölgesi, e-posta vb. gibi Kişisel Bilgilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu yolla toplanacak bu bilgiler, Dış Ticaret Sektörüne ilişkin personel istihdamına fayda sağlamak adına ‘seri ilan’ şeklinde yayınlanabileceği gibi gerekli mevzuat şartlarına uyum sağlamak şartıyla, dış ticaret sektörüne dair personel ilanı veren ve iş arayan kişi ve kurumları birbiriyle de iletişime geçmesi amacıyla kullanılabilir. Ayrıca dış ticaret ile uğraşan ve/veya dış ticarete hizmet üreten, Gümrük Müşavirliği, Lojistik ve buna benzer sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilere yine insan kaynakları alanında fayda sağlamak için paylaşılabilir.

Kişisel Verileriniz Gümrük TV’ye ait kampanya çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanabilir ve bu amaçlarla işlenebilir.

 

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz hizmetlerimizin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği taraf olduğumuz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereği taraf olduğumuz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Üyelerimize farklı ürünlerimiz hakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• Üye memnuniyetini artırmak, üye çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili üye şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek

Bu kişisel veriler www.gumruktv.com.tr hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar, Gizlilik Sözleşmesi uyarınca onay vereceğiniz ortaklar ve diğer 3. kişilerdir. KVKK gereği organik bağımızın olmadığı 3. Kişiler ile de kişisel verilerinizin büyük bir hassasiyet ile korunması için her türlü önlem tarafımızdan alınacaktır. 3. Kişiler ile yazılı taahhütler de dahil olmak üzere yaptırımlar içeren sözleşmeler üzerinden bu paylaşım yapılacaktır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi: www.gumruktv.com.tr adresinde bulunan ‘üyelik’ ve aynı adreste bulunan ‘Dış Ticaret İK’ modülü ‘CV’ oluşturma bölümleri aracılığıyla kişisel verileriniz elektronik ortamda açık rızalarının alınması ile toplanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Gümrük TV’ye başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Şirketimizin internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

 

KVKK Aydınlatma Metninde Değişiklikler

İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Şirketimizin kişisel verilerin korunması politikalarıyla ilgili talepleriniz ve sorularınız için bize info@gumruktv.com.tr e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.