Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinde (A-B-C) Sınıf Farkı Ortadan Kalkınca; İndirimli Götürü Teminata Bir Haller Oldu

Son Güncellenme Tarihi: 18.09.2017
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere, önce 07.10.2016 tarihinde Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle; daha sonra bu değişikliğe paralel olarak 23/11/2016 tarihli ve 29897 sayılı ResmiGazete’de, “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile onaylanmış kişi statüsüyle ilgili hükümler yeniden düzenlendi.Buna göre mevcut A ve B sınıfı OKSB’ler 01.01.2017 tarihine kadar verilmekteydi. Bununla birlikte bu süre 15.08.2017’ye kadar resen uzatılmıştı. Hatta resen uzatılan süre de son kez olarak, Risk Yönetimi Kontrol genel Müdürlüğü’nün 16.08.2017 tarihli 27342368 sayılı tasarruflu yazısı ile başvuru yapılması şartına bağlı olarak 15.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştı.
Onaylanmış Kişi Statüyle ilgili mevzuat bu minval üzere kendi mecrasında akıp giderken, Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığına müracaat eden OKSB sahibi firmalar bir sürprizle karşılaştı. Ekonomi Bakanlığı firmaların tek tip hale getirilmiş olan Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine itibar etmeyerek, Dahilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasının sadece A, B,C sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara tanınan bir hak olduğu gerekçesiyle indirimli teminattan faydalanamayacaklarını belirtti.

Başta şaka addedilen bu söylemlerin, ciddi ciddi firma taleplerine yansıması ve başvuruların reddedilmesi dar bir bakış açısının tezahürü olarak görülmekle birlikte dış ticaret camiasınındikkatini henüz celp etmediği de ayrıca müşahede edilmekte…Oysa İndirimli teminat uygulaması, Onaylanmış Kişi Statüyle ilgili tebliğle değil; Dahilde İşleme Rejimiyle ilgili tebliğle düzenlenmiş bir konudur ve bu tebliğde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve hali hazırda yürürlükte bulunan 2016/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ çerçevesinde konu irdelendiğinde şöyle bir tablo çıkar karşımıza:
Tebliğin üçüncü maddesinde Onaylanmış kişi statü belgesinin tanımı, “Gümrük mevzuatı çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen belgeyi ifade eder.” denilmek suretiyle yapılmıştır. İndirimli teminat hususuna ise tebliğin 9.maddesinde yer verilmiş, buna göre A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme rejimi kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin A Sınıfı için %1, B Sınıfı için 5 ve C sınıfı için ise 10’unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verileceği hüküm altına alınmıştır.
2016 yılında yayımlanan ve yukarıda tarih ve sayısı belirtilen yönetmelik değişikliğinden de açıkça anlaşılacağı üzere, 15.08.2017 tarihinden itibaren A ve B sınıfı OKSB’ler kaldırılmış olup, yürürlük sadece C Sınıfı OKSB üzerinden devam etmesi hasebiyle,sınıf farkının ehemmiyeti kalmamıştır ve bu nedenle C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü belgesi denilmek yerine Onaylanmış Kişi Statü Belgesi isminin kullanılması normal olanıdır. Diğer bir tabirle C sınıfı OKS belgeleri 15.08.2017 tarihinden itibaren OKS belgesi olarak isimlendirilmesi gerektiği izahtan varestedir. Dolayısıyla Dahilde İşleme Rejimi açısından bakıldığında zımni olarak C Sınıfı onaylanmış Kişi Statü belgesi yürürlüktedir ve Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların tebliğin 9.maddesine konu olan % 10’luk indirimli teminat haklarının mahfuz olduğu tartışmasız bir gerçekliktir. Bu konuyla ilgili kavram kargaşası varsa bu kargaşayı bertaraf edecek merci de bellidir. Bu merci Ekonomi Bakanlığının bizatihi kendisidir.

Kaldı ki,mezkur tebliğin 49/4. Maddesinde aynen “Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler için, dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge ve talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.” Denilmek suretiyle bu meyanda düzenlemenin Ekonomi Bakanlığı tarafından çok rahatlıkla yapılabileceğine cevaz da vermektedir.

Sonuç olarak, Onaylanmış Kişi Statüsüne sahip firmaların Dahilde İşleme Rejimi Çerçevesinde %10’luk indirimli teminat talepleri itiraza veya ikinci bir yazışmaya gerek kalmaksızın behemehâl karşılanmasının; hatta bu statüye sahip firmaların OKSB Tebliğinin 42/A maddesinde yer alan koşulları(Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmaları içeren ilave koşulları), karşılamaları halinde % 5’lik indirimli teminat hakkından faydalanmaları için düzenleme yapılmasının; %1’lik indirimli teminat hakkının ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip firmalara tanınmasının muvafık olacağı mütalaa edilmektedir.

Haki Demirtaş
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları