Gümrük İşlemleri Açısından Yapılandırma Kanunu

Son Güncellenme Tarihi: 14.03.2023
Olcay ŞAHİN

Olcay ŞAHİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Devlete Olan Bazı Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu Yapılandırma kapsamına giren alacaklar içinde, gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları da bulunmaktadır.

Bu minvalde;

Tahakkuk ettirilerek tarafımıza tebliğ edilmiş gümrük vergilerini ve idari para cezalarını mutlaka biliyoruz.. Ancak 31/12/2022 tarihinden önce yapılmış olan beyanlarımızdan kaynaklı olarak tahakkuk edebilecek, gümrük vergileri veya idari para cezalarını henüz kendimiz bile bilmiyor olabiliriz.

Söz konusu kanunun aşağıda yer alan 4. Maddesi, 10 fıkra, a-2-c bendine göre;

c- “ 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği hâlde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir.” 

Tam da bu noktada 7440 sayılı kanunun yukarıdaki maddesi kurtarıcı olarak devreye girecektir. Ancak bundan faydalanabilmek için yapılması gereken, 31/12/2022 tarihi de dahil, geçmişe dönük tüm gümrük işlemlerimizi geriye dönük kontrol etmek, tahakkuku ve tahsili gerektiği halde, beyan etmemiş olduğumuz aykırılıkları gümrük idaresinin tespit etmemiş olmasından önce kendiliğinden bildirmemiz gerekmektedir.

Geçmiş işlemlerimizden emin olmak, yepyeni bir sayfa açmak için kaçırılmayacak bu imkandan yaralanmak için kanunun tamamının incelenmesi gerekmektedir. Bu imkandan yararlanmak için 31/05/20223 tarihine kadar vaktimizin olduğu da bilinmelidir.

AYRICA;

7440 sayılı kanunla, aşağıdaki konu başlıklarını içeren düzenlemelere yer verilmiştir:

1-       Vergi affı düzenlemesine,

2-       Kesinleşmiş alacaklara,

3-       Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,

4-       İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,

5-       Matrah artırımına,

6-       İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,

7-       Kurumlara istisna ve indirim tutarları üzerinden ek vergi getirilmesine,

8-       Depremler nedeniyle mücbir sebep ilan edilen yerlerdeki mükellefler için yapılan bazı düzenlemelere,

9-       Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında, teşvik kapsamında çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75’e kadar artırma yetkisinin %100’e çıkarılmasına,

10-     Şirket birleşme ve devirlerinin desteklenmesi amacıyla iştirak hissesi alımı nedeniyle yüklenilen finansman giderlerinin devir sonrası da indirimine imkân tanınmasına,

11-     Genç girişimcilerin kazançlarına sağlanan gelir vergisi istisnası tutarının artırılmasına,

12-     Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış hâlinde olan malların ithaline ilişkin olarak ithalatın yapıldığı vergilendirme dönemine ait katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar ödenen katma değer vergisinin, ithalatın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilmesine,

Yapılandırma kapsamına giren alacaklar:

1-       Vergiler ve vergi cezaları,

2-       Gümrük vergileri ve buna ilişkin idari para cezaları,

3-       Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,

4-       İdari para cezaları,

5-       Ecrimisil borçları,

6-       Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

7-       Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.

8-       Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer’i amme alacakları

Vergi borcu başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda ilgili birimlere yapılacak. 2 bin TL’nin altında olan borçların tamamı silinecek. Kamu kurumlarına olan 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile birlikte tüm vergi cezaları, idari cezalar askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma dahilinde olacak.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları