Dahilde İşleme Rejiminde İndirimli Teminat Uygulamaları

Son Güncellenme Tarihi: 9.04.2018
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere 15/8/2017 tarihinden itibaren; A ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri kaldırılmış ve söz konusu belgeler sınıf ayrımı olmaksızın tek tip belge şeklinde düzenlenmeye başlanmıştır. Buna mukabil 2016/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejim (DIR)Tebliğinin “İndirimli Teminat Uygulaması başlıklı” 9. Maddesinde: “a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin, b) B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %5’inin, c) C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların belge/izin kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun, teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir.” hükmünün sınıf farkı varmış gibi devam ediyor olması kafa karışıklığına neden olduğu malumdur. Bu yönde bırakınız dış ticaret firmalarını; ilgili mevzuatın uygulanmasında danışmanlık yapan meslektaşlarımızdan dahi sorular gelmesi kafa karışıklığının boyutunu göstermesi bakımından dikkate şayandır.

Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılacak ithalattan doğan verginin peşinen garanti altına alınması bakımından, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde teminat alındığı bilinmektedir. Bununla birlikte aşağıda sayılan koşulların sağlanması halinde indirimli teminat uygulamasından faydalanılması mevzuat dahilindedir.

Buna göre:
1- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına (YYS) sahip firmalar, doğan verginin %1’inin,

2- Onaylanmış Kişi statü Belgesi (OKSB) Sahibi İmalatçı firmalar,
a. Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl asgari 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarında ihracat yapan imalatçı firmalar, doğan verginin %1’inin,
b. Belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 (beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan imalatçı firmalar, doğan verginin %5’inin,
c. İhracat performansına ve imalatçı olup olmamasına bakılmaksızın Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun

3- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), belge/izin müracaat tarihinden önceki takvim yılı içerisinde gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,

4- İmalatçı-ihracatçıların firmalar, belge/izin müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 2005/8391 sayılı kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,

5- Diğer İhracatçı Firmalar, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 5 (beş) Milyon ABD Dolarını geçen veya son beş takvim yılı itibarıyla ihracatı her bir yıl için 1 (bir) Milyon ABD Dolarını geçen ihracatçıların, belge/izin müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş, ihracat taahhüdü kapatılmış, dahilde işleme izin belgeleri ve 2005/8391 sayılı kararın yayımı tarihinden sonra düzenlenen dahilde işleme izinleri kapsamında sanayi ürünleri için toplam 1 (bir) Milyon ABD Dolarından, tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için toplam 500 (beşyüz) Bin ABD Dolarından az olmamak kaydıyla gerçekleştirdikleri ihracat kadar dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10'unun,
Teminat olarak yatırılması kaydıyla, gümrük idaresince ithalatın gerçekleştirilmesine izin verilir. Yukarıda kategorize ettiğimiz hususları bir tabloda özetlemek gerekirse:


Ayrıca indirimli teminatla ilgili olarak;
1- İndirimli teminat uygulamasının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasların tebliğ ile belirleneceği,
2- İndirimli teminat uygulanmasından doğabilecek amme alacağı (yurt içi teslimleri yapan kamu kurum ve kuruluşlarının alacakları dahil) ilgili firmalardan 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edileceği,
3- Şartlı muafiyet sistemi kapsamında yapılan ithalatta uygulanan teminat oranı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü), bu ithalattan doğan vergi tutarının 2 (iki) katına kadar artırılabileceği,
4- Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün ihracının belgelenmesini müteakip bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin verginin %10'unun teminat olarak yatırılması kaydıyla, ithalatın gerçekleştirilmesine gümrük idaresince izin verileceği,
5- Dahilde İşleme Rejiminde Sağlanan Hakların Kötüye Kullanımının tespiti halinde belirlenen süreler dahilinde indirimli teminat kullanımına izin verilmeyeceği,
6- Geçici veya katı anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, belgenin özel şartlar bölümünde konuya ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın indirimli teminat uygulanmayacağı,
7- Yurt dışından tamir amaçlı ülkemize gelen halı cinsi eşya ile ilgili yükümlünün güvenilirliğinin ve geçmiş performansına bağlı olarak %10 indirimli teminat uygulamasından faydalanabileceği,
8- BİLGE (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri) Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden yapılacak ithalatta indirimli teminat uygulanmayacağı,
9- İndirimli teminat uygulaması çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesinin yapılmayacağı,
10- Dâhilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlanmak için ibraz edilmiş teminat mektupları ise, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek indirimli teminat tutarını karşılamaları ve Gümrük Yönetmeliğinin ek-77/B'de yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edileceği,
11- Götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilecek teminat tutarı bir önceki yılda gümrük işlemleri nedeniyle teminat konusu olan toplam değerin %10'unu teşkil ettiği,
gibi hususların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı kanısındayız:
86101]
Konuya özgülemeye gayret ettiğimiz bir fıkra ile makalemizi hitama erdirelim:

Temel'e sormuşlar:
Temel, birinin kafasını karıştırmak için ne dersin?

Temel "İndirimli Teminat Oranı" demiş. Soran kişi merak etmiş: Ya niye İndirimli Teminat Oranı dedin durduk yere?

Temel açıklamış: Bak gördün mü kafan nasıl karıştı…

Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları