Hindistan’a Haşhaş Tohumu İhracatında Taahhüt Hesabı Kapatılamayan Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Süre Tanındı

Son Güncellenme Tarihi: 13.05.2022 |

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “Mücbir Sebep Onayı Hakkında” bir yazı yayımladı.

Hindistan’a Haşhaş Tohumu İhracatında Taahhüt Hesabı Kapatılamayan Belgesiz İhracat Kredilerine Ek Süre Tanındı

Yazıda, Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfla, Bakanlıkları tarafından yürütülen, “İhracat:2017/4 sayılı Tebliğ”in 17’nci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlenmiş olduğu, bu çerçevede, anılan maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali”nin söz konusu mücbir sebep ve fevkalade haller arasında sayılmış olduğu, aynı maddenin üçüncü fıkrasının “Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Bakanlıkça belirlenir” hükmünü haiz olduğu belirtilmekte, öte yandan aynı Tebliğin 22’nci maddesinin birinci fıkrasının "Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir." Hükmünün amir olduğu ifade edildi.

Yazıda devamla, haşhaş tohumu ihracatında en önemli pazar alanlarından birinin Hindistan olduğu, haşhaş tohumu ihracatının 2/3’ünün Hindistan’a gerçekleştiği, son iki yıldır Türkiye’den Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatının gerçekleştirilemediği bildirildi. 2022 yılı için ise bildirilen kota miktarı sebebiyle açıkta kalacak ihracat miktarının ortaya çıkacağı, dolayısıyla Hindistan tarafından uygulanan kota kısıtlaması sebebiyle ihracat gerçekleştirilemeyeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu bağlamda, Hindistan’da yaşanan sorunun, söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde taahhüt altına girmiş firmaların kendi çabaları ve iradeleriyle önüne geçemeyecekleri, oluşunu ve sonuçlarını engelleyemeyecekleri bir sorun olması karşısında Bakanlıkları tarafından mücbir sebep ve fevkalade hal olarak belirlenmesi gereğinin hasıl olduğu bildirildi.

Bu itibarla, 05/05/2022 tarihinden önce kullanılmış ve bu tarih itibarıyla anılan nedenden dolayı taahhüt hesabı kapatılamayan belgesiz ihracat kredilerine, belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Hindistan’a yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya son 4 (dört) takvim yılı itibarıyla ihracatın bir kısmının adı geçen ülkeye gerçekleştirildiğinin tespiti veya taahhüt konusu faaliyetin gerçekleştirilemediğine dair kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak resmi yazının tevsiki kaydıyla, kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi şartıyla, anılan Tebliğ’in 17’nci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde 12 (on iki) aya kadar ek süre verilmesi hususunun uygun görüldüğü bildirildi.

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Dış Ticaret Haberleri