Dolu Konteynerlerin Bürüt Ağırlıklarının Tespiti (DBA) Nasıl Yapılır?

Son Güncellenme Tarihi: 23.05.2019 |

Haki Demirtaş, Dolu Konteynerlerin Bürüt Ağırlıklarının Tespiti'nin (DBA) yapılmasına dair merak edilen soruları yanıtladı.

Dolu Konteynerlerin Bürüt Ağırlıklarının Tespiti (DBA) Nasıl Yapılır?
SOLAS ( Safety Of Life At Sea ) Nedir?

SOLAS, gemilerin inşa aşamasından başlamak üzere can ve mal emniyeti için; makine, elektrik ve donanımların dizaynlarını, yangın emniyet tedbirlerini, can kurtarma araçlarının özelliklerini, telsiz haberleşmesini, seyir güvenliğini, tehlikeli yüklerin taşınma prensiplerini, gemilerde bulunması gereken belge ve dokümanların isim ve kapsamını açıklayan ve kuralların uygulanması konusunda kontrol metotlarını belirleyen,
Uluslararası Denizcilik Örgütü [(IMO) (International Maritime Organization)] üyesi ülkeler tarafından imza altına alınan, yasal bir dokümandır.

Aşağıda görseller, teyit edilmemiş ağırlık verilerine göre yapılan yüklemeler münasebetiyle oluşan gemi kazalarına örnek teşkil etmektedir.

Örnek Olay 1:


Örnek Olay 2:
Doğrulanmış Bürüt Ağırlık Nedir; Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlığının Tespit Edilmesi Neden Zorunlu mudur?
26 mart 2019 tarihli ve 24216 sayılı bakan “OLUR” ’u ile yayımlanmış olan ve 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ‘nin 5. Maddesi gereğince Denizyoluyla taşınmak üzere gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından ilgili Yönerge’de belirtilen yöntemlerden (Yöntem-1 / Yöntem-2) uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanmasını ifade eden DBA, deniz yolu yük taşımacılığıyla ihracat yapan firmalar için zorunludur.

Söz konusu zorunluluk, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) çatısı altında ihdas edilen, Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI. bölümünün A kısmının 2.kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren geçerli hale gelmiştir.

Söz konusu yöntemle, daha emniyetli ve güvenli bir denizyolu taşımacılığı amaçlanmaktadır.

SOLAS (Safety Of Life At Sea) Kuralının Ülkemizdeki Uygulamasına Dair Süreç Hakkında Neler Söylenebilir?
“Solas” kuralının ülkemizdeki uygulaması bakan oluru ile yayımlanan “Yönerge” ile gerçekleştirilmektedir. Konuyla ilgili yayımlanan son yönerge 26 mart 2019 tarihli ve 24216 sayılı bakan olur’u ile yayımlanmış olan ve 1 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” dir.

Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit eden tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin, tartım yaptıkları konteynerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak amacıyla veri sistemi oluşturarak Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (idare) ‘nün WEB (ağ) servisine entegrasyonu sağlanmaktadır. Tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin konteyner kayıtlarını İdare tarafından sunulan WEB (ağ) servisine aktarılmasıyla her tartı aletinden alınan ölçüm bilgisini İdare gerçek zamanlı olarak takip edebilmektedir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA), Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi (DBA Belgesi) Ve Yetki Belgesi Nedir?
İngilizcesi Verified Gross Mass (VGM) olan, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) uluslararası deniz yolu yük taşımacılığında kullanılan bir terim olup,  Doğrulanmış brüt ağırlık (DBA): Dolu konteynerin Yönerge’de belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,
 Doğrulanmış brüt ağırlık belgesi (DBA belgesi): Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten veya temsilcisi tarafından hazırlanarak onaylanan ve taşıyan veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilen yazılı veya elektronik formatta düzenlenen belgeyi,
 Yetki Belgesi: Yöntem-1 veya Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarını tespit etmek üzere İdare tarafından yetkilendirilen tartı aleti operatörleri adına düzenlenen “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi” ’ni,
İfade etmektedir.

DBA tespit yöntemleri nelerdir?
Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri, Yönergenin 22.maddesinde de açıklandığı üzere; iki şekilde yapılmakta-dır. Denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerinden (limanlardan) gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten veya temsilcisi tarafından aşağıda belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

 YÖNTEM 1:
Konteyner tamamen kapatılıp taşımaya hazır hale getirildikten sonra, tartılıp tespit edilerek doğrulanması yoluyla brüt ağırlığın tespiti yöntemdir.
Bu yöntemle dolu konteynerin tartılması işi yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. Şahıs tarafından yapılır.


 YÖNTEM 2:
Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespitidir.

Yöntem-2 sadece
Yetkilendirilmiş yükümlü (YYS) veya onaylanmış kişi (OKSB) statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.
Bu yöntemi uygulayabilmek için yetkilendirilmek isteyen yükletenlerin başvuru formu ile birlikte İdareye başvurmaları gerekmektedir.

Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler ile işlenmemiş mermer bloklar gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.


 Brüt Ağırlık Bilgisinde Farklılık Tespit Edilmesi Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır. Miktar Farklılıkları İçin Hata Payı Ön Görülmüş müdür?
 Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlık ile DBA arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda DBA geçerli kabul edilmektedir.

 Dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark (hata payı) ±%5’ten fazla olamaz. Söz konusu ±%5 hata payı, idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup, yükletenin dolu konteynerin DBA değerini bu Yönerge’de belirtilen yöntemlerle en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

 Dolu konteynerin kıyı tesisine ulaştırılmadan önce elde edilen DBA’sı ile kıyı tesisi operasyonlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı kıyı tesisince tartılması sonucu elde edilen brüt ağırlık arasında ±%5’den fazla bir farklılık söz konusu olduğunda nihai DBA belgesinin düzenlenmesi kıyı tesisi işleticisinin sorumluluğundadır. Kıyı tesisi işleticisi hazırladığı nihai DBA belgesini taşıyana veya temsilcisine bildirilmesi için yükletene veya temsilcisine iletmekte ve bu durumu ilgili liman başkanlığına bildirmektedir.

DBA Belgesindeki Bilgilerin Hatalı Girilmesi Halinde Nasıl Bir İşlem Yapılmaktadır?
DBA belgesindeki bilgilerin hatalı girilmesi halinde düzeltme işlemi, 72 saat içerisinde DBA Bilgi Sistemi üzerinden ve dolu konteyner kıyı tesisine ulaşmadan önce, yapılması gerekmektedir.


 Hatalı bildirimler ile bunlara yönelik yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtların düzenli olarak tutulması ve istenilmesi halinde İdareye sunulması gerektiği,

 DBA bilgisinin ilgili taraflara bildirilmemesinden veya hatalı bildiriminden doğacak ticari kayıplar taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabi olduğu,

 DBA belgesi düzenlenmiş dolu konteynerin gemiye yüklenmeden, taşımadan geri çekilerek yükletenine iade edilmesi durumunda, DBA belgesi idare’ye bildirilerek iptal edilebileceği; ancak bu durumda da kontrol ücretinin tahsil edileceği,

hususlarının göz önünde bulundurulması gerekir.

SOLAS Kuralında Yükletenin Sorumlulukları Nelerdir?
Yükleten;
 Dolu konteynerin DBA’sını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrulanmasından,
 Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla DBA bilgisini, taşıyana veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine bildirilmesinden,
 DBA bilgilerinin kayıt altına alınarak en az üç yıl süreyle fiziki veya elektronik ortamda saklanmasından ve İdare tarafından talep edildiğinde idareye ibraz edilmesinden,
sorumludur.

SOLAS Kuralında Tartı Aleti Operatörü İle Taşıyanın Sorumlulukları Nelerdir?
Tartı aleti operatörü;
 Kullandığı tartı aletlerinin muayenesini yaptırarak kayıtlarını saklamakla,
 Yönerge ’de belirtilen kriterlere uygun olmayan ve yetki belgesi süresinde yeterliliğini kaybeden tartı aletlerini DBA tespit etmek üzere kullanmamakla,
 DBA tespit hizmeti karşılığı faturalandırmayı, hizmet talebinde bulunan yükletene veya temsilcisine yapmakla,
 Azami taşıma kapasitesini aşmış dolu bir konteynere DBA belgesi
düzenlememekle,
 Dolu konteynerlere düzenlediği her bir DBA belgesini sadece DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlemekle,
 Tartı aleti operatörleri İdare tarafından yetkilendirme için aranan şartları yetki belgesi süresince sağlamakla,
yükümlüdür.


Taşıyan;
 Azami taşıma kapasitesini aşmış veya DBA bilgisi bulunmayan dolu konteynerleri gemisine kabul etmemekle,
 Geminin seyir emniyeti bakımından yapacağı yükleme planlaması ve stabilite hesaplamalarında DBA bilgisini esas almakla
yükümlüdür.

Yetki Belgesiyle İlgili Başvuru, Ücret, Süre Ve Yenileme İşlemleri İle Yönergede Belirtilen Hususlara Aykırı Hareket Edilmesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar Hususunda Neler Söylenebilir?
1- Başvuru:
Yetki belgesi almak isteyenler yönergenin 24.maddesinde belirtilen belgelerle birlikte elden veya posta yolu ile Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.

2- Ücret:
Yetki belgesi ücreti (2019 yılı için) 42.490 (kırkikibindörtyüzdoksan) TL olarak kararlaştırılmış olup, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı hükme bağlanmıştır.

3- Süre:
Yetki belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıl olarak tespit edilmiştir.

4- Yenileme:
Yetki belgesini yenilemek için, süresi dolmadan en az bir ay önce Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekir.
 Yetki belgesinin süresi dolmadan en az bir ay önce başvuru yapılırsa yenileme ücreti cari yıla ait yetki belgesi ücretinin %5’i kadardır (2019 Yılı İçin: 2.124,50TL).
 Yetki belgesi süresi sona erdikten sonra yenileme başvurusu yapılması halinde, yetki belgesi ücretinin tamamı tahsil edilir (2019 Yılı için: 42.490-TL) .

5- Yaptırım:
 Yetki Belgesi Kriterlerinin devamlılığının sağlanmadığı tespit edilirse yetki belgesinin askıya alınacağı,
 DBA kontrol ücretinin yönergede belirtilen şekilde ve sürede ödenene kadar yetki belgesinin askıya alınacağı,
 Kıyı tesisinde yapılan tartımlarda, dolu konteynerin beyan edilen DBA’sı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olduğu tespit edilen konteynerin DBA’sını düzenleyen tartı aleti operatörü, söz konusu hatayı bir takvim yılında 10 kez tekrar etmesi halinde idari para cezasıyla cezalandırılacağı ve yetki belgesinin 15 gün süreyle askıya alınacağı,
 Yönerge’nin diğer hükümlerini ihlal edenlere kıyı tesisine Limanlar Kanunu’nun 11 inci maddesi ile Limanlar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı,
 Yönerge kurallarının ihlali durumunda idari yaptırım uygulanmasının, diğer ilgili mevzuatta öngörülen ceza ve alıkoyma tedbirlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği,
hususları yaptırımla alakalı olarak yönergede hüküm altına alınmıştır.

Güncel Yönergeye erişim sağlamak İçin Aşağıdaki Linkten istifade edebilirsiniz:
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge (26 Mart 2019 Tarihli Ve 24216 Sayılı Bakan Olur’u İle Yayımlanmıştır.)
https://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/sirkulerdetay.aspx?DUYURU=11270&en=false

Sonuç:
Denizyolu taşımacılığının daha emniyetli gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla yürürlüğe konan kuralların, yük ağırlıklarının hatalı bildirilmesini engellediği ve bu kapsamda ciddi aşama kaydedildiği söylenebilir.

Sistemin devreye alındığı adaptasyon sürecinde ülkemiz limanlarında kısa süreli de olsa tıkanmaların yaşandığını söylemekle birlikte; ülkemizin, bu uygulamaya en kısa ve iyi şekilde uyum sağlayan ülkelerden biri olduğunu ifade etmek gerekir. Geldiğimiz noktada sürecin sağlıklı bir şekilde belli bir sistematiğe bağlandığını ve iş ve işlemlerin eskiyle kıyaslanamayacak biçimde olumlu yönde icra edildiği vakıadır.

Denizyoluyla konteyner taşımacılığının daha güvenli olması tedarik zincirinin güvenliği ve kalitesi açısından önemli olduğu kadar; çevrenin korunması, gemi çalışanları ile eşya güvenliğinin sağlanması açısından da ziyadesiyle önemli olduğu düşünülmektedir.

Diğer yönden, ihracatımızın ve ihracatçımızın hızını yavaşlatacak; lojistik akışlarını aksatacak ve maliyetleri artıracak hükümlerin (İhdas edilen uluslararası sözleşmelere halel getirmemek koşuluyla) olabildiğince ihracatçı lehine uygulanmasının faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

Hâki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM)
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Sorularla Gümrük Mevzuatı